lunes, 26 de marzo de 2007

Tutela de fet

La regulació de la tutela de fet, encara que no era desconeguda per la nostra legislació, fou introduïda per la Llei de 24 d'octubre de 1983.
La tutela de fet és aquella situació en la qual una persona, sense nomenament algun, s'encarrega de la guarda d'un menor no sotmès a pàtria potestat o d'algú en qui concorre una causa de incapacitació igualment sense pàtria potestat.
El Codi Civil dedica a la tutela de fet els arts. 303, 304 i 306. La situació de tutela o guarda de fet pot donar lloc que l'autoritat judicial sol·liciti informes al guardador sobre la situació personal i dels béns del menor o presumpte incapaç i sobre l'actuació en relació amb els mateixos, i imposar mesures de control i vigilància.
Destaca, per tant, que l'actuació és a posteriori, però no regula la situació cap al futur, malgrat la qual cosa, la doctrina considera que el guardador haurà d'actuar amb bona fe i amb la diligència d'un bon pare de família.

No hay comentarios: