lunes, 26 de marzo de 2007

La Pàtria Potestat

Des del punt de vista jurídic, la pàtria potestat, regulada en el Codi Civil, no és més que el conjunt de drets que la llei confereix als pares sobre les persones i béns dels seus fills no emancipats així com el conjunt de deures que també han de complir els pares respecte dels seus fills.
La pàtria potestat ha d'exercir-se sempre en benefici dels fills i entre els deures dels pares es troba l'obligació d'estar amb ells, cuidar-los, protegir-los, alimentar-los, educar-los, procurar-los una formació integral, representar-los legalment i administrar els seus béns.
Per regla general, la pàtria potestat s'exerceix de forma conjunta pel pare i la mare, independentment que aquests es trobin o no casats, o de forma exclusiva per un d'ells amb el consentiment de l'altre.

Quan s'extingeix la pàtria potestat?


La pàtria potestat s'extingeix quan es produeix algun dels següents supòsits:

· La mort o la declaració de defunció dels pares.
· L'emancipació.
· L'adopció del fill.
· Els pares són privats d'ella per sentència judicial.

Es pot privar als pares de la pàtria potestat?

Els pares poden ser privats de la pàtria potestat quan incompleixen els deures que es deriven de mateixa i sempre per sentència judicial després de la tramitació del corresponent judici ordinari.
Els pares també poden ser privats o suspesos de l'exercici de la pàtria potestat quan la seva conducta posi en perill la formació dels menors o incapaços o quan se'ls tracti amb una duresa excessiva, el que implica no només forts càstigs físics sinó tota classe d'actes que suposin crueltat o abús d'autoritat.
També pot conduir a la privació de la pàtria potestat, la falta de l'exercici dels drets i, principalment, dels deures que comporta la mateixa.
D'altra banda, els pares podran ser restituïts en la pàtria potestat si acrediten que ja no concorren les circumstàncies que van motivar la seva privació.

Qui es troba directament privat de la pàtria potestat?

Es troba privat de la pàtria potestat:

· El progenitor que hagi estat condemnat per sentència penal ferma per un delicte de violació o qualsevol altre que donés lloc a la concepció del fill sobre la qual s'exerceix.
· Si la filiació es determina judicialment en contra de l'oposició d'algun dels progenitors, aquest serà privat de la pàtria potestat sobre el fill. En aquests casos, encara que el pare i la mare no puguin exercir els drets i deures que comporta la pàtria potestat, tenen l'obligació de prestar aliments als menors o incapaços.

Què és la pàtria potestat prorrogada?

Si els fills estan incapacitats mentalment, la pàtria potestat dels pares no s'extingeix quan aquells arriben a la majoria d'edat sinó que es prorroga fins que es produeix alguna de les següents situacions:

· La defunció dels pares.
· L'adopció de l'incapaç.
· Cessa la causa que va motivar la declaració d'incapacitat.
· L'incapaç contreu matrimoni.

Encara que la pàtria potestat conclogui, si persisteix la causa que va motivar la declaració d'incapacitat, s'establirà un règim de tutela en favor de l'incapaç.

No hay comentarios: