lunes, 26 de marzo de 2007

Programes i Centres d'Atenció Residencial

L'ATENCIÓ RESIDENCIAL: UNA REALITAT PLURIFORME

No existeix un Programa/Centre d'Atenció Residencial vàlid per a tots els casos. Les necessitats de les persones menors d'edat que precisen d'aquest recurs són molt diverses. A més, aquestes necessitats han canviat al llarg del temps; les característiques i necessitats dels nens, nenes o adolescents que accedeixen actualment als centres residencials són molt diferents a les de fa alguns anys. Canvis socials i econòmics i el desenvolupament de recursos alternatius de Protecció Infantil (per exemple, programes preventius, programes d'intervenció familiar en la xarxa municipal i especialitzada) són alguns dels factors que han motivat que els nens, nenes i adolescents que estan sent acollits actualment en els centres residencials siguin cada vegada de major edat i presentin una major freqüència i intensitat de problemes d'adaptació personal i social. El repte de l'Atenció Residencial consisteix en adequar-se i respondre de manera apropiada a les diferents necessitats de qui precisen aquest recurs. Per això, la xarxa de dispositius residencials deu diversificar-se, i les diferents característiques i necessitats dels nens, nenes o adolescents que precisen de l'Atenció Residencial han de tenir el seu reflex en diferents Programes d'Atenció i diferents tipus de Centres.

PROGRAMES D'ATENCIÓ A DESENVOLUPAR PELS CENTRES D'ATENCIÓ RESIDENCIAL

Els Centres d'Atenció Residencial podran desenvolupar diferents tipus de Programes d'Atenció dirigits a respondre a les múltiples i diverses necessitats dels nens, nenes o adolescents que accedeixen a la xarxa residencial. Tots els Centres haurien de contar almenys amb un d'aquests programes: el Programa “residencial bàsic”, que podrà ser complementat amb altres Programes depenent de les característiques i necessitats de les persones menors d'edat que cada Centre pretengui atendre.
Els Programes d'Atenció que poden desenvolupar els Centres d'Acolliment Residencial són vuit:
Programa residencial bàsic. Es denomina “bàsic” perquè es troba en la base de la resta dels programes. Constitueïx l'opció adequada per a respondre a les necessitats d'una gran part dels nens, nenes o adolescents amb mesura de protecció d'edats entre quatre i catorze anys.
Programa d'atenció d'urgència. Proporciona atenció immediata davant situacions de crisi que requereixen la sortida immediata del nen, nena o adolescent de la seva casa per a la seva protecció.
Programa de respir. Proporciona atenció al nen, nena o adolescent quan la seva cura o la convivència amb ell o ella es converteix temporalment en una càrrega o una font de tensió excessiva per a la seva família, i es valora que aquesta situació pot fer perillar seriosament l'estabilitat familiar.
Programa d'atenció a la primera infància. Proporciona atenció a nens i nenes entre zero i tres anys d'edat que han hagut de ser separats de les seves famílies d'origen com mesura de protecció, i per als quals no s'ha considerat adequat o no ha estat possible el seu acolliment en altra família.
Programa d'atenció a nens, nenes o adolescents amb minusvalideses greus. Proporciona atenció a nens, nenes o adolescents que necessiten una mesura de protecció i que sofreixen minusvalideses físiques o psíquiques que suposen un nivell de incapacitación significatiu i, per tant, requereixen suports especials perllongats o continuats.
Programa d'atenció a adolescents amb greus problemes de comportament. Proporciona atenció a adolescents que necessiten una mesura de protecció, i que presenten una problemàtica comportamental molt greu amb dificultats específiques per a la convivència en grup.
Programa d'atenció a persones menors d'edat estrangers no acompanyats. Proporciona atenció i suport a adolescents (majors de dotze anys) estrangers no acompanyats que presenten problemàtica de desprotecció familiar total i necessiten una mesura de protecció, amb l'objectiu d'assolir la seva plena autonomia i la seva inserció social i laboral.
Programa de preparació per a l'emancipació. Proporciona atenció i suport a joves majors de setze anys amb necessitat de mesura de protecció, en el desenvolupament d'habilitats essencials per a la seva integració en la comunitat com subjectes autònoms.

No hay comentarios: