lunes, 26 de marzo de 2007

Programes d'Atenció Residencial

A continuació es descriu de manera una mica més detallada el contingut de cadascun d'aquests Programes.

1. Programa Residencial Bàsic
El Programa Bàsic de l'Atenció Residencial ha de ser seleccionat quan es pretenguin aconseguir alguns dels següents resultats: proporcionar un context d'atenció i protecció que satisfaci les necessitats evolutives dels nens, nenes o adolescents; preservació dels seus llaços amb la comunitat; reintegració en el seu mitjà familiar, quan això sigui possible, o preparació per a la integració en altres contextos alternatius al familiar quan la reunificació no sigui possible.
La població que pot beneficiar-se del Programa Bàsic inclou:
• Nens, nenes o adolescents que precisant Atenció Residencial no requereixen un tractament especialitzat i poden beneficiar-se d'una convivència supervisada (diferents nivells en funció de les seves necessitats) en un context semiestructurat (també amb diferents nivells) que oferix una experiència de vida en grup i accés als recursos comunitaris.
• Nens, nenes o adolescents que han viscut en un Centre per a menors amb problemes severs de comportament, han aconseguit els objectius pretesos, i no poden integrar-se encara en la seva família ni en altre tipus d'acolliment
• Nens, nenes o adolescents amb diferents edats i necessitats evolutives, atès que el grau d'estructuració pot ser flexible.
Els serveis que oferix el Programa Bàsic han de ser:
• Atenció i supervisió del nen, nena o adolescent durant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.
• Desenvolupament del Pla d'Intervenció Individualitzat. El Programa Bàsic permet graus en l'estructuració de l'atenció i en la supervisió dels nens, nenes o adolescents, així com en la provisió de serveis. Aquests nivells es relacionen amb el tipus de Centre en el qual es desenvolupa el programa. Els centres petits permeten una menor estructuració i supervisió. El reduït nombre de nens, nenes o adolescents requereix una atenció generalista dintre d'una estructura capaç de manejar un grup amb experiències vitals diferents. Encara que les persones menors d'edat poden necessitar serveis especialitzats, aquests es proporcionen fora del Centre, compartint-se amb altres dispositius, o s'utilitzen els mateixos serveis de la comunitat. Els Centres més grans, per la seva banda, permeten una major estructuració així com oferir, si es requereix, amplitud i flexibilidad de serveis. En qualsevol cas, es proporcionaran a cada nen, nena o adolescent els serveis acordats en el Pla d'Intervenció Individualitzat. Si els serveis són dispensats fora del context residencial es realitzaran les derivacions, acompanyaments i coordinació pertinents. Els Centres en els quals es desenvolupi el Programa Bàsic han de ser centres integrats en la comunitat, que afavoreixin la interacció amb ella en el nivell requerit pels nens, nenes o adolescents, alhora que facilitin la utilització dels recursos comunitaris precisos.
Han d'estar estructurats en unitats de convivència de petita grandària (ocupació òptima: 10-12 places) per a poder proporcionar la protecció, seguretat i atenció que les persones menors d'edat precisen. El tipus de Centre que millor respon a aquests requisits és aquell que permet una major connexió amb la comunitat, com els Centres petits de tipus pis o llar. Els Centres de major grandària haurien d'estructurar-se en mòduls o unitats de convivència i emfatitzar la seva connexió amb la comunitat. Aquests Centres haurien de contar amb el personal adequat, quant a nombre i preparació, per a respondre a les exigències del desenvolupament del programa i per a poder proporcionar els serveis de manera competent i a temps. En general, es recomana que hagi com a mínim un educador o educadora per cada vuit nens, nenes o adolescen- tes durant el dia, i un o una professional durant la nit per cada dotze nens, nenes o adolescents dormits.

2. Programa d'Atenció d'Urgència
El Programa d'Atenció d'Urgència proporciona de forma immediata un context de protecció i atenció a un nen, nena o adolescent, al mateix temps que s'inicia l'Avaluació del cas per a determinar la mesura i recurs de protecció més adequats, així com el Pla d'Intervenció a seguir amb el nen, nena o adolescent i la seva família. El Programa d'Atenció d'Urgència ha d'incloure
• Disponibilitat per a acollir a qualsevol nen, nena o adolescent durant les 24 hores del dia.
• Possibilitat de proporcionar serveis d'intervenció en crisi, dirigits fonamentalment a proporcionar suport i contenció al nen, nena o adolescent. El Programa d'Atenció d'Urgència només ha d'utilitzar-se en les situacions concretes per a això destinades. Ha d'estendre's el menys possible en el temps, ja que el seu objectiu és afrontar una situació de crisi i preparar l'aplicació d'altres Programes. Ha de tenir una durada limitada, ja que no ha d'usar-se per a proporcionar estades més llargues que puguin respondre a problemes crònics; es recomana limitar la seva durada a un màxim de tres mesos, temps després del qual haurà d'estar completada l'Avaluació del cas i elaborat el Pla d'Intervenció Individualitzat. Si aquest Pla contempla la continuïtat de l'acolliment residencial, haurà de passar a altre Programa d'Atenció.
El Programa d'Atenció d'Urgència tindrà els següents objectius:
• Assegurar la provisió immediata al nen, nena o adolescent d'un context de seguretat i protecció,
• Posar a la seva disposició un servei d'intervenció en crisi per a ajudar-los a entendre les raons que van motivar la separació, l'ingrés i a resoldre-les,
• Realitzar les avaluacions oportunes per a establir les ajudes que precisa,
• Proporcionar i/o procurar aquells serveis que precisi durant la seva estada en el Centre. El programa haurà de disposar de recursos per a, quan sigui necessari, protegir-li dels seus propis impulsos destructius (per exemple, mitjançant l'accés immediat a serveis d'atenció psiquiàtrica), quan acudeixi sota els efectes de substàncies psicotrópicas o necessiti suport o atenció psicològica. Això és especialment important en el cas d'adolescents. Els Centres en els quals es desenvolupi el Programa d'Atenció d'Urgència han de contar amb una localització que permeti un fàcil accés per part de la comunitat. Donades les característiques d'aquest programa, en el qual s'atén a nens, nenes o adolescents en moments crítics, dels quals es tenen escassos coneixements sobre els seus antecedents i necessitats, els Centres han d'estar dotats d'una infraestructura i organització que garanteixi l'atenció individualitzada. Han de contar amb espais adequats per a garantir la privacitat en l'avaluació inicial i les visites familiars. El Programa d'Atenció d'Urgència haurà de contar amb el personal adequat, quant a nombre i preparació, per a respondre a les exigències del desenvolupament del Programa i per a poder proporcionar els serveis d'una manera competent i a temps. Els Centres que desenvolupin aquest programa haurien de, entre altres coses, tenir capacitat per a respondre a ingressos en qualsevol moment del dia o la nit.

3. Programa de Respir.
Aquest programa es dirigeix a nens, nenes o adolescents provinents de famílies que habitualment mostren un funcionament suficientment adequat, però que, a causa d'una situació temporal d'estrès o tensió intensa, necessiten que algú assumeixi la seva atenció. El Programa de Respir té com objectiu ajudar als pares i mares a alleujar la situació d'estrès o tensió mitjançant l'assumpció de l'atenció del nen, nena o adolescent. La utilització d'aquest programa no podrà tenir una durada superior a 45 dies per any, que podran distribuir-se en una única estada o en diverses estades. Si necessités d'un acolliment residencial més perllongat, haurà de ser atès en altre programa. Aquest Programa es diferencia del Programa d'Acollida d'Urgència en tres aspectes fonamentals:
• L'ingrés del nen, nena o adolescent es produeïx sempre de forma voluntària,
• Prèviament a l'ingrés, s'acorda clarament el caràcter temporal de la mesura i el moment previsible de la tornada, i
• La sortida del nen, nena o adolescent del domicili familiar no es produeïx a causa d'una situació greu de desprotección que estigui amenaçant la seva salut i seguretat bàsiques.
En els casos que ingressi en el centre en diferents ocasions al llarg de l'any, es procurarà que disposi, en la mesura del possible, del mateix educador o educadora. El Programa de Respir haurà de contar amb el personal adequat, quant a nombre i preparació, per a respondre a les exigències del desenvolupament del programa i proporcionar els serveis d'una manera competent i a temps

4. Programa d'Atenció a la Primera Infància
Aquest programa està dirigit a nens i nenes entre zero i tres anys d'edat que han hagut de ser separats de les seves famílies d'origen com a mesura de protecció, i per als quals no s'ha considerat adequat o no ha estat possible el seu acolliment en altra família. Els casos atesos en aquest programa haurien de ser excepcionals, ja que el Servei d'Infància actuarà amb el pressupost que l'acolliment en família és l'alternativa idònia per als nens i nenes d'aquesta edat, i haurà de ser sempre la primera opció a estudiar quan es vagi a produir o es produeixi la separació. La durada de l'estada en centres residencials no haurà de perllongar-se més de sis mesos, havent d'atorgar-se especial èmfasi i esforç a la inserció del nen o nena en un mitjà familiar (la seva pròpia família o altra aliena). Aquest programa haurà de contar amb recursos per a respondre als següents objectius específics mentre els nens i nenes es trobin en acolliment residencial:
• Garantir la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, amb especial atenció a les seves necessitats emocionals,
• Promoure un desenvolupament adequat en tots els dominis (físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i soci-emocional),
• Reparar i compensar els efectes negatius de la situació de desprotecció (els nens i nenes inclosos en aquest rang d'edats són especialment vulnerables a la deprivació ambiental i a les situacions de desprotecció). Durant la seva estada en acolliment residencial, cada nen o nena disposarà d'un educador/ cuidador o educadora/cuidadora principal, que li proporcionarà una cura individualitzada, consistent i continua.
El Programa d'Atenció a la Primera Infància ha de proporcionar una atenció individualitzada i diferenciada en funció de les necessitats particulars (espais comuns i espais diferenciats per a nens i nenes de 0-1 anys i 1-3 anys). L'atenció individualitzada requereix contar amb un nombre relativament reduït de nens i nenes. La infraestructura dels Centres que desenvolupin aquest programa ha de garantir un context segur i de protecció i possibilitar activitats interiors i exteriors. Haurien d'així mateix contar amb personal adequat, quant a nombre i preparació, per a respondre a les exigències anteriorment descrites. S'aconsella que aquests Centres disposin d'un educador/cuidador o educadora/cuidadora per a cada tres nens i nenes menors d'any i mig durant el dia, altre o altra professional per a cada cinc nens i nenes de 18-36 mesos durant el dia, i altre o altra despert per a cada vuit nens i nenes durant la nit. Durant la nit, a més haurà d'haver sempre almenys altre educador/ cuidador o educadora/cuidadora disponible. En el cas de nens i nenes amb necessitats especials, ha de reduir-se el nombre per professional.

5. Programa d'atenció a nens, nenes o adolescents amb minusvalideses greus
Aquest programa està dirigit a atendre nens, nenes o adolescents amb minusvalideses psíquiques greus i cròniques reconegudes, que suposin la seva incapacitació total o pràcticament total per a realitzar la majoria o gran part de les funcions i rols principals que se suposen propis a l'edat (àrea formativa, laboral, relacions socials, etc.). Aquest programa haurà de:
• Proporcionar o facilitar als nens, nenes o adolescents l'accés als tractaments o recursos que necessitin per a assolir el desenvolupament màxim de les seves capacitats.
• Facilitar-los l'accés a altres recursos que puguin donar-los suport una vegada que finalitzin el període d'Atenció Residencial.
Recursos:
Per a desenvolupar aquest programa, els Centres d'Atenció Residencial haurien de contar amb personal adequat i suficient, quant a nombre i preparació, per a atendre les necessitats d'aquests nens, nenes o adolescents i proporcionar-los una atenció individualitzada. Així mateix, haurien de contar o estar coordinats amb serveis especialitzats de psiquiatria, estimulació, etc. que orientin i supervisin l'actuació del personal educatiu. Finalment, haurien d'estar preparats per a l'atenció a nens, nenes o adolescents amb minusvalideses físiques greus, entre altres punts, estar lliures de barreres arquitectòniques. Els Centres que desenvolupin aquest programa haurien de disposar dels mitjans més adequats per a reduir al mínim els riscos davant comportaments molt agressius o de pèrdua de control. Si hi ha diversos nens,nenes o adolescents d'aquestes característiques en un mateix Centre, s'haurà de disposar d'un espai protegit de contenció puntual per a situacions d'extrema gravetat, a fi d'evitar riscos molt greus d'agressió o d'escalada de conflicte grupal. Els criteris d'utilització d'aquest espai de contenció seran detalladament pautats pels responsables del Servei d'Infància i hauran estat acordats amb la Fiscalia de Menors.

6. Programa d'atenció a adolescents amb problemes greus de comportament

Aquest Programa atendrà a persones menors d'edat:
• Entre 12 i 18 anys,
• Amb necessitat de mesura de protecció
• Que presenten problemàtica comportamental molt greu amb difi cultades específi cas per a la convivència en grup, objecte de protecció per les seves conductes d'agressió, amenaça permanent, desafiament, fugides constants, absències perllongades, conducta delictiva, etc.
• els problemes de la qual, en ocasions es troben associats o són conseqüència de trastorns psiquiàtrics (aguts o crònics) o abusos de drogues,
Recursos:
Els Centres d'Atenció Residencial que desenvolupin aquest programa haurien de contar amb recursos que permetin proporcionar:
• Un entorn altament estructurat,
• Una supervisió intensiva dels i les adolescents,
• Atenció i supervisió psicològica i psiquiàtrica amb el grau d'intensitat que requereixi cada cas,
• Un context protector que protegeixi als propis nois i noies dels seus impulsos autoagresius,
• Un context contenidor que els protegeixi dels seus impulsos de fugida i permeti proporcionar-los, d'aquesta forma, la intervenció que precisin,
• Si és necessari, formació escolar i laboral si els seus problemes els impedeixen utilitzar els serveis comunitaris corresponents. Per a desenvolupar aquest programa, els Centres d'Atenció Residencial haurien de contar amb personal adequat i suficient, en quant a nombre i preparació, per a atendre les necessitats d'aquests i aquestes adolescents. A més, haurien de treballar en coordinació amb professionals i/o equips de salut mental (Psicòlegs i psicòlogues i psiquiatres) que proporcionin els tractaments requerits i orientin als educadors i educadores sobre la seva intervenció amb els i les adolescents. Ja que aquest programa es desenvolupa en Centres de Protecció oberts, no es contempla la creació de dispositius específics de privació o limitació de llibertat. La contenció dels comportaments conflictius es realitzarà mitjançant tècniques de modificació de conducta, de relació personal i de persuasió. El projecte i la pràctica educativa quotidiana haurien de contemplar els mitjans més adequats per a reduir al mínim els riscos davant comportaments molt agressius o de pèrdua de control. No obstant això, si hi ha o pot haver adolescents d'aquestes característiques en un Centre, s'haurà de disposar d'un espai protegit de contenció puntual per a situacions d'extrema gravetat, a fi d'evitar riscos elevats d'agressió o d'escalada de conflicte grupal. Els criteris d'utilització d'aquest espai de contenció seran detalladament pautats pels i les responsables del Servei d'Infància i hauran estat acordats amb la Fiscalia de Menors. També s'establiran procediments específics d'actuació i d'informació davant les fugides, així com les maneres més adequades per a prevenir-les.

7. Programa d'atenció a persones menors d'edat estrangers no acompanyats
Aquest programa atendrà a menors d'edat estrangers i no acompanyats, que presenten problemàtica de desprotecció familiar total, amb necessitat de mesura de protecció amb assumpció de Tutela Automàtica, i no susceptibles d'una reunificació familiar ni d'un acolliment familiar. El seu objectiu últim serà assolir la seva plena integració i autonomia i la seva inserció social i laboral.
Aquest programa abordarà els següents objectius específics: Acollida inicial (durada màxima: dos mesos):
• Proporcionar-los una atenció assistencial bàsica: Assistència sanitària, assistència de les necessitats físiques (alimentació, higiene, vestit, etc.) i allotjament.
• Sol·licitar i iniciar, si és necessari, els tràmits oportuns per a la valoració mèdic-legal de la seva edat cronològica.
• Proporcionar-los informació sobre el marc legal, administratiu i de protecció social en el qual es troben i del pla que es va a seguir amb cadascun d'ells, així com dels recursos jurídics i socials dels quals es disposa.
• Recerca de la seva família d'origen, foment del contacte entre ambdós, i realització de les gestions pertinents per a la reunificació familiar quan aquesta sigui possible.
• Regularitzar la seva situació sanitària i legal: Quan no sigui possible la tornada amb la seva família o al seu país d'origen i hagi de romandre a Espanya, se li oferirà recolzament en la consecució dels documents necessaris per a regularitzar la seva situació sanitària i la seva situació legal, mitjançant la sol·licitud del passaport o la cèdula d'inscripció, i del permís de residència i de treball.
Aprenentatge i pràctica del castellà. Escolarització, mitjançant l'assistència regular a centres d'ensenyament reglat o dintre del propi Centre (quan no sigui convenient la sortida a l'exterior), participació en cursos d'Iniciació Professional, i formació per a l'ocupació. A més, és especialment important que durant el seu procés d'intervenció els Centres que desenvolupin aquest programa es coordinin i col·laborin amb les ONGs implicades en el treball amb immigrants, per a rebre informació, assessoria jurídica, i orientació en programes assistencials i d'ocupació. En el desenvolupament d'aquest programa, es respectaran els trets culturals i religiosos propis. Les úniques excepcions es produiran quan aquests trets o costums suposin o puguin suposar un dany o perill per a ells mateixos o per als altres.

8. Programa de preparació per a l'emancipació
Aquest Programa se centra a preparar i donar suport als i les adolescents per a la vida independent i la seva integració en un entorn social i laboral, mitjançant:
• la promoció d'habilitats específiques que els capacitin per a viure de la forma més autònoma possible, i
• la gestió dels recursos de suport necessaris per a això.
La seva intervenció s'estendrà fins a la majoria d'edat o el moment que el Servei d'Infància acordi la seva sortida del sistema residencial, encara que podrà perllongar-se entre 6 i 18 mesos una vegada complerta la majoria d'edat durant el període de prova immediatament posterior a la sortida del Centre, mentre s'assenta en la seva nova realitat, exercint el personal educatiu labors de mediació i seguiment.
Aquest Programa es dirigeix a nois i noies d'edats superiors a 16 anys que es troben en les següents circumstàncies:
• Es preveu que continuïn en acolliment residencial fins a la seva majoria d'edat,
• No conten amb un mitjà familiar una vegada fi nalizada l'atenció residencial, bé perquè la seva família no estigui disposada a acollir-los o bé perquè no és viable o convenient la convivència amb ella.
• Presenten unes mínimes capacitats intel·lectuals i físiques. És a dir, no presenten cap minusvalidesa incapacitant.
• No estan incapacitats jurídicament.
Recursos: La intervenció amb cada jove respondrà als objectius del Pla d'Intervenció Individualitzat, adequant-se a l'evolució de les seves necessitats i a les noves capacitats que vagi desenvolupant.
Els objectius que habitualment s'abordaran en aquest programa fan referència a:
• Vida quotidiana: Ensenyar als joves a organitzar-se i plantar cara a les exigències de la vida quotidiana (p. ex., habilitats de autocura; compra i preparació de menjar; neteja de la casa, manteniment i petites reparacions; neteja i manteniment de la roba; adaptació a les normes de convivència en l'allotjament o en el veïnat).
• Suport comunitari: Proporcionar-li les habilitats necessàries per a beneficiar-se dels serveis i recursos comunitaris (p. ex., conèixer les xarxes de suport comunitari i com utilitzar-les; saber manejar-se en l'entorn social; localitzar el servei apropiat per a la seva necessitat i presentar les seves demandes de forma correcta; negociar amb les institucions comunitàries que poden procurar-li el suport: salut, educació, ocupació, serveis socials).
• Maneig dels diners: Ensenyar als joves a manejar els diners en la vida quotidiana, així com a planificar els seus ingressos i despeses de manera que pugui respondre a les seves necessitats i aconseguir els seus objectius.
• Allotjament: Ensenyar als joves a localitzar, obtenir i mantenir un allotjament. En el moment de la sortida del Centre s'ha d'assegurar que conti amb allotjament i amb els recursos i habilitats necessaris per a evitar que es converteixi en una persona sense llar.
• Altres habilitats: En aquest Programa s'ensenyaran també altres habilitats, tals com:
• Habilitats de convivència social.
• Habilitats laborals: Recerca i manteniment d'ocupació.
• Raonament moral: Capacitat per a sospesar les conseqüències morals dels seus actes.
• Habilitats de autocontrol. En aquest programa es potenciarà la interacció i integració de l'adolescent en la comunitat, així com l'exercici de la seva autonomia i la seva participació en el funcionament del Centre d'Atenció Residencial. A més de les activitats d'orientació, suport i acompanyament directe als i a les adolescents, el personal educatiu facilitarà els suports i connexions comunitàries necessàries per als i les adolescents atesos en aquest programa.

No hay comentarios: