lunes, 26 de marzo de 2007

Guarda

Quan els pares o tutors per circumstàncies greus no puguin cuidar al menor, podran sol·licitar de l'entitat pública competent que aquesta assumeixi la seva guarda durant el temps necessari.
Del lliurament de la guarda es deixarà constància per escrit, fent-se constar que els pares o tutors han estat informats de les responsabilitats que segueixen mantenint respecte del fill, així com de la forma que aquesta guarda va a exercir-se per l'Administració. Qualsevol variació posterior de la forma d'exercici serà fonamentada i comunicada a aquells i al Ministeri Fiscal.
Així mateix, s'assumirà la guarda per l'entitat pública quan així ho acordi el Jutge en els casos que legalment procedeixi. La guarda assumida a sol·licitud dels pares o tutors (voluntària) o com funció de la tutela per ministeri de la llei (forçosa) es realitzarà mitjançant l'acolliment familiar o l'acolliment residencial.
L'acolliment familiar s'exercirà per la persona o persones que determini l'entitat pública, mentre que l'acolliment residencial s'exercirà pel director del centre on sigui acollit el menor.
Es buscarà sempre l'interès del menor, i es procurarà, quan no sigui contrari a aquest interès, la seva reinserció en la pròpia família, així com que la guarda dels germans es confiï a una mateixa institució o persona. Si sorgissin problemes greus de convivència entre el menor o la persona o persones a qui s'hagués confiat la seva guarda, aquell o persona interessada podrà sol·licitar la remoció d'aquesta. (art. 172, apartats 2, 3, 4 i 5 CC).
Finalment, assenyalar que incumbeix al Fiscal la superior vigilància de la guarda (art. 174 CC).

No hay comentarios: