lunes, 26 de marzo de 2007

Àrees d'Atenció Residencial

ORGANITZACIÓ DE LA VIDA QUOTIDIANA

La vida quotidiana és el fonament de l'Atenció Residencial. Constitueïx un instrument d'intervenció, al mateix temps que suposa el context en el qual l'educador o educadora desenvolupa la seva labor. Es deu, doncs, estructurar la vida quotidiana de manera que es respongui a les necessitats del nen, nena o adolescent. Aquesta estructuració seguirà un conjunt de pautes prèviament establertes, que seran conegudes i engegades de manera consistent i coherent per tots els i les professionals que intervinguin en l'Atenció Residencial.
L'organització de la vida quotidiana ha de complir, almenys, les següents finalitats:
• Encara que la vida en el Centre no substitueïx a la vida familiar, sí ha de procurar algunes de les experiències i suports que aquesta normalment proporciona, això és, oferir seguretat i ser font de benestar per al nen, nena o adolescent.
• Oferir condicions favorables per al desenvolupament de la persona menor d'edat i per a l'aprenentatge.
• Proporcionar al nen, nena o adolescent un ampli conjunt d'experiències, al mateix temps que se li protegeix dels perills que no és capaç de manejar.
• Ajudar-li a expressar els seus sentiments i emocions.
• Afavorir la comunicació entre els nens, nenes i adolescents i els adults.
• Facilitar la relació entre iguals i el contingut educatiu de la mateixa.
• Permetre que adquireixi hàbits adequats de comportament.
• Promoure l'assumpció per part del nen, nena o adolescent de responsabilitats, així com la seva autoorganització.
• Afavorir el desenvolupament de valors ètics.
• Facilitar l'observació dels progressos i dificultats per les quals passa el nen, nena o adolescent.
Aquestes són algunes pautes que poden contribuir a l'organització de la vida quotidiana:
• S'ha d'organitzar la vida diària estructurant-la en rutines consistents, encara que flexibles
• Les rutines han d'adaptar-se a les necessitats i capacitats físiques i emocionals dels nens, nenes i adolescents.
• S'ha d'organitzar el temps. L'ordenació adequada en el temps de les activitats permetrà que, a través de l'establiment de rutines, els nens, nenes i adolescents adquireixin seguretat, vagin interioritzant les nocions temporals i puguin anticipar el que vindrà després. A mesura que vagin creixent haurien d'anar organitzant el seu temps fins a arribar a establir el seu propi pla.
• Establir i seguir un marc de normes que siguin l'expressió dels valors que s'accepten i pel qual s'ha de regir la convivència amb els adults.

SALUT

L'Atenció Residencial haurà d'estar presidida, en tot moment, per la promoció de la salut física i psíquica del nen, nena o adolescent. El concepte de salut que ha de manejar l'Atenció Residencial ha de ser ampli (incloent aspectes físics i psíquics) i positiu (dirigint-se al benestar i no només a l'absència de malaltia). S'establiran els procediments precisos i es portaran a terme les accions adequades per a garantir la satisfacció de les necessitats de salut del nen, nena o adolescent, prevenir possibles alteracions i promoure comportaments saludables. Tot això d'acord amb el seu moment evolutiu. La satisfacció de les necessitats de salut del nen, nena o adolescent requerirà, almenys, les següents actuacions:
• Adequar les normes que regulen la vida en el Centre als criteris que presideixen una vida saludable.
• Estimular i facilitar l'exercici físic.
• Promoure en els nens, nenes o adolescents actituds positives cap a la salut i entrenar-los en hàbits de autocura i de vida saludable, incloent programes d'educació sexual i de prevenció de toxicomanies i malalties.
• Ensenyar-los a localitzar i utilitzar els serveis comunitaris de salut.
• Avaluar i realitzar un seguiment de les necessitats de salut dels nens, nenes o adolescents, establint referent a això protocols d'ingrés i reconeixements periòdics segons les necessitats.
• Mantenir actualitzat el dossier sobre la seva salut, en el qual s'incloguin les malalties patides, el calendari i seguiment de vacunes, i els resultats i recomanacions dels diferents reconeixements mèdics.
• Atendre a les seves necessitats nutricionals i educar-los en hàbits saludables d'alimentació.
• Proporcionar l'educació i supervisió necessàries perquè el nen, nena o adolescent vagi adquirint hàbits i habilitats de autocura.
• Garantir la satisfacció de les necessitats de somni tenint en compte la seva edat.
• Provisió dels serveis de salut física i psíquica que precisi al llarg de la seva estada en el Centre.

FORMACIÓ ESCOLAR I LABORAL

S'assegurarà que tots els nens, nenes i adolescents en Atenció Residencial reben la formació escolar i/o laboral adequada a la seva edat i a les seves necessitats.

• Formació escolar

S'integrarà al nen, nena o adolescent en el context escolar més adequat a les seves necessitats. Desenvoluparan la seva activitat escolar, sempre que sigui possible, en els àmbits comunitaris. Es facilitarà i estimularà la integració i l'adaptació del nen, nena o adolescent en el context escolar. Es propiciarà que arribi al nivell d'estudis d'acord amb la seva capacitat, proporcionant-li les condicions per a extreure els majors beneficis possibles de la seva experiència formativa. En el moment de l'admissió es realitzarà una avaluació de les necessitats formatives del nen, nena o adolescent, sobre la base de la qual s'establirà la intervenció a desenvolupar pel centre, en col·laboració amb els serveis educatius. El Centre es coordinarà amb l'escola o institut de manera que un i uns altres es donin suport i es complementin en el desenvolupament formatiu. Des del centre residencial se'ls ajudarà, en funció de la seva edat, a aconseguir hàbits d'estudi a aprendre i utilitzar tècniques de treball intel·lectual, i a planifi car el seu temps d'estudi. D'acord amb les orientacions donades pel centre escolar i de manera subsidiària, es disposaran els suports específics que precisin.

• Orientació i formació laboral
L'Atenció Residencial haurà d'assegurar que l'adolescent, quan arribi a l'edat apropiada, rep l'orientació laboral que li faciliti abordar de forma realista les seves necessitats prelaborals i laborals. Igualment, haurà d'assegurar que, durant i una vegada conclosa la seva etapa de formació escolar, rebi l'adequada formació prelaboral i laboral que li prepari per a l'activitat laboral i per a una vida econòmica independent. Sempre que sigui possible s'afavorirà la formació escolar enfront de l'inici prematur de l'activitat laboral, sense perjudici d'estimular la incorporació a l'activitat laboral quan aquesta sigui l'alternativa més adequada. Conclosa l'etapa de formació es col·laborarà amb l'adolescent en la recerca d'ocupació, ensenyant-li l'accés als recursos socials adequats. Una vegada iniciada l'ocupació laboral, es farà un seguiment de la mateixa i se li recolzarà en l'adequada administració dels diners.

AUTONOMIA, RESPONSABILITAT I INTERVENCIÓ DAVANT CONFLICTES

Es mantindran expectatives respecte a la conducta del nen, nena o adolescent acords amb el seu moment evolutiu, nivell maduratiu i capacitat per a manejar el seu propi comportament. No s'haurà d'esperar que assumeixin el control d'aspectes de la seva vida per als quals no estiguin preparats o per als quals la societat consideri que no estiguin preparats. Partint d'aquests principis, es promocionarà la seva autonomia, així com el desenvolupament de la responsabilitat sobre el seu propi comportament, de manera que es possibiliti el seu creixement personal i social, d'acord amb les normes socials i les seves pròpies característiques personals i evolutives. Per altra banda, es plantarà cara als conflictes de convivència oferint garanties de respecte als seus drets i amb tècniques que promoguin la prevenció, la mediació i la reparació, ajudant als nens, nenes i adolescents a modificar els comportaments que resultin inadequats per al seu desenvolupament personal i social. La intervenció desenvolupada referent a això haurà de guiar-se pels següents principis:
• Clarificació de les responsabilitats dels adults i dels àmbits en els quals els nens, nenes i adolescents poden prendre les seves pròpies decisions i assumir les seves pròpies responsabilitats.
• Establiment d'un marc normatiu de convivència que reguli drets i responsabilitats de tots els integrants de la comunitat, així com les normes que la regeixen (Reglament de Règim Intern). Aquest marc normatiu serà explicat a les persones menors d'edat de forma adequada a les seves capacitats.
• Exposar els comportaments que s'esperen dels nens, nenes i adolescents de manera que actuï com orientació.
• Coherència i consistència en les actuacions dels adults.
• Mostrar clarament al nen, nena o adolescent els límits de la seva conducta.
• Oferir-li alternatives raonables per als seus comportaments inadequats, de manera que pugui substituir-los desenvolupant comportaments adequats.
• Oferir-li models que exhibeixin els comportaments esperats.
• Establir les normes sobre la base de raons.
• Les normes han de tenir estabilitat i ser predictibles.
• Els nens, nenes i adolescents tenen dret a discutir la norma i les raons que es basi.
• Les normes poden canviar-se si hi ha bones raons per a això.
• En la relació amb educadors i educadores existeix una asimetria que ha de ser respectada. El personal educatiu no ha de perdre el control d'aquesta relació si desitja complir la seva funció protectora i educadora. Es permetrà i facilitarà que els nens, nenes i adolescents assumeixin gradualment, d'acord amb les seves capacitats, responsabilitats en la vida diària amb la guia i suport dels adults, com forma d'ajudar-los a adquirir noves competències en el desenvolupament de la seva autonomia i un sentit de responsabilitat personal, a més d'ajudar-los a obtenir satisfacció de la seva pròpia contribució al benestar del grup. Això es pot fer, per exemple, a través de:
- L'assignació de tasques acords amb la seva edat.
- La cura de les pertinences personals.
- El maneig de diners en quantitat acord a l'edat i al rebut per altres nens, nenes i adolescents en la comunitat. Se'ls ajudarà a modificar els comportaments que resultin inadequats per al seu desenvolupament personal i social. La intervenció en aquest sentit ha de ser coherent amb la dirigida a promocionar comportaments adequats, el desenvolupament del autocontrol i l'autonomia. Es disposarà d'un marc normatiu que reguli l'acció disciplinària, entenent aquesta com un procés educatiu pel qual els adults ensenyen als nens, nenes o adolescents a comportar-se d'acord amb les normes socials i amb els valors ètics. Ha d'establir-se prèviament el tipus de mesures educatives a utilitzar, en quines situacions i com s'apliquen, i recollir-se en un document a aquest efecte (Reglament de Règim Intern).

OCI I COMUNITAT

L'Atenció Residencial haurà de procurar al nen, nena o adolescent experiències de joc i oci integrades en la seva vida quotidiana, de manera que es potenciï el seu desenvolupament físic, cognitiu, social i emocional, al mateix temps que se li ajuda a adquirir un sentit de plenitud. L'Atenció Residencial facilitarà i estimularà la seva participació en activitats de temps lliure en la comunitat, al mateix temps que li prepararà per a obtenir els majors beneficis possibles d'aquesta experiència.
Les actuacions del Centre referent a això han de ser:
• Buscar les activitats i grups que millor responguin a les seves necessitats, característiques i interessos.
• Estimular la seva participació.
• Preparar al nen, nena o adolescent per a assegurar, en la mesura del possible, una adequada integració.
• Suport i seguiment de l'activitat.
• Facilitar que mantingui les relacions iniciades en el marc d'aquestes activitats. L'Atenció Residencial es vincularà al context comunitari, de manera que potenciï la seva integració i participació en la comunitat. Promourà i organitzarà el suport comunitari que el nen, nena o adolescent i la seva família necessitin. Estimularà i facilitarà l'ús dels recursos comunitaris per part de la persona menor d'edat i de la seva família, al mateix temps que els ensenyarà a usar-los.

RELACIONS SOCIALS I DE GRUP CONVIVENCIAL

Es valorarà i potenciarà la vida en comú del grup convivencial, possibilitant activitats en comuna i establint un clima de convivència positiu i acollidor. S'ajudarà als nens, nenes i adolescents a la millora de les seves habilitats socials i de comunicació.

RELACIONS FAMILIARS

L'Atenció Residencial procurarà el manteniment de la identitat familiar del nen, nena o adolescent, ja que constitueïx un element bàsic per a la seva identitat personal i per al seu adequat desenvolupament. La intervenció amb la família es considerarà, per tant, un àrea fonamental de la intervenció, ja es persegueixi l'objectiu d'assolir la reunificació familiar o el de salvar tot el possible de les relacions familiars i de la seva identitat familiar quan hagi d'integrar-se en un context convivencial diferent al familiar. Si a pesar de tots els esforços és impossible desenvolupar un treball amb la família, sempre serà necessari ajudar al nen, nena o adolescent a conservar els aspectes més positius de la seva història, de les seves relacions familiars, i ajudar-li, igualment, a elaborar els aspectes conflictius. S'ha de buscar, sempre que sigui possible i quan sigui en interès del nen, nena o adolescent, la màxima implicació dels pares i mares en el procés d'intervenció i en l'atenció que es presta als seus fills i filles. El centre residencial s'organitzarà de manera que tingui cabuda la participació dels pares i mares, possibilitant-los l'assumpció de responsabilitats en l'atenció dels seus fills i filles. En cada cas es determinaran les tasques que els pares i mares puguin assumir de manera progressiva. Això s'ha de contemplar fins i tot quan l'Atenció Residencial s'hagi aplicat en contra dels seus desitjos i en aquells casos en els quals la reintegració familiar no sigui l'objectiu. En aquesta última situació, s'ha de treballar per mantenir i rescatar els elements positius de la relació entre la persona menor d'edat i la seva família. Sempre que sigui en benefici del nen, nena o adolescent, s'estimularan i facilitaran els contactes amb la seva família, sigui en forma de visites, contactes telefònics i/o escrits. El centre residencial portarà a terme un seguiment de les visites i de l'estat dels fills i filles després de les mateixes. Es disposaran alternatives per als nens, nenes o adolescents que no rebin visites de la família, com, per exemple, facilitar la relació amb altres persones que puguin constituir un suport. La figura central de la interacció entre el Centre i la família serà l'educador-tutor o educadora- tutora que, en el marc d'aquesta relació, facilitarà als pares i mares orientació i models adequats sobre l'atenció i interacció amb el nen, nena o adolescent. S'assegurarà la continuïtat entre la labor que desenvolupen els i les professionals relacionats directament amb el nen, nena o adolescent (educadors i educadores) i la qual desenvolupen els i les professionals que centren la seva intervenció en la família (Coordinador o Coordinadora de Cas, terapeuta, educador o educadora familiar...). A més, es transmetrà a la família sensació de continuïtat, compartint objectius, perspectives i, en ocasions, activitats.

RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS

El centre residencial establirà relacions amb altres institucions intervinents amb el nen, nena o adolescent i la família, de manera que les seves actuacions siguin coherents amb els objectius que s'estableixin en el Pla de Cas.

No hay comentarios: