martes, 29 de mayo de 2007

Guia de la Bona Pràctica

GUIA DIDÀCTICA PER A MESTRES – INTERVENCIÓ DES DE L’ÀMBIT ESCOLAR

L’escola té un paper molt important en el desenvolupament del menor, ja que aquest passa gran part del seu temps en el centre escolar. No podem oblidar que l’objectiu de l’escola és aconseguir la formació integral de l’infant. Per això, la nostra intervenció ha d’anar dirigida a donar resposta a les necessitats de tot l’alumnat, sempre tenint en compte les seves característiques individuals, estil d’aprenentatge, interessos, motivacions, etc.

Les intervencions es poden donar a tres nivells de concreció diferents:
- a nivell de centre
- a nivell d’aula
- a nivell de professorat

No és necessari dur a terme totes les mesures d’intervenció amb els infants sinó que la importància recau en conèixer el ventall d’actuacions de que disposam al centre, a la nostra aula i dins nosaltres mateixos com a mestres.

Als següents articles hi ha un llarg llistat extret d’una recopilació entre aportacions d’alumnes del curs passat que, atentament ens han deixat el seu treball per unir-lo amb el nostre i també aportacions dels companys i companyes que com bé diu la paraula ens acompanyen en aquest camí d’aprenentatge de la docència.